Zienswijze WOS op het Ontwerp Bestemmingsplan Scheveningen Haven

havenDatum: 30 juli 2013

Aan: De Gemeenteraad

Geachte dames en heren,

Onderstaand de zienswijze van het WOS op het Ontwerp Bestemmingsplan Scheveningen Haven alsmede de daarbij behorende (onderliggende)documenten hier na te noemen Ontwerp Bestemmingsplan Scheveningen Haven.

 

In zijn algemeenheid betreurt het WOS het dat de driedeling Bad, Dorp en Haven wordt losgelaten. In feite wordt de Badplaats doorgetrokken naar de andere kant van de Haven. Het WOS maakt dan ook bezwaar tegen die onderdelen van het Ontwerp Bestemmingsplan Scheveningen Haven welke ingaan tegen eerdergenoemde driedeling en ook tegen die onderdelen van het Ontwerp Bestemmingsplan Scheveningen Haven welke het karakter van de Haven (verder) aantasten.

Zonder uitputtend te zijn noemen wij hierbij (pagina 101 van het Ontwerp Bestemmingsplan Scheveningen Haven):

-het voorgestelde (90 meter hoog) vijfsterrenhotel op het Zuidelijk Havenhoofd

-een driesterren hotel met een hoogte van circa 40 meter aan de kop van het Noordelijk Havenhoofd

-de voorgestelde bouw aan de verbrede  duinstrook tussen Noordelijk  Havenhoofd en Boulevard

Het tweede onderdeel waar het WOS een aantal opmerkingen over wil maken betreft de milieu-en verkeersproblematiek.

In zijn algemeenheid is het WOS van opvatting dat de gemeente veel te gemakkelijk omgaat met het milieuaspect. De gevolgen, van de mogelijkheden welke het Ontwerp Bestemmingsplan Scheveningen Haven biedt, voor mens en natuur , worden deels wel in beeld gebracht maar o.i. onvoldoende. Negatieve gevolgen moeten in een later stadium worden gemitigeerd  terwijl  het in de opvatting van het WOS meer voor de hand ligt ontwikkelingen welke mens en natuur schaden niet mogelijk te maken.

Kortheidshalve verwijzen wij bij dit onderdeel van onze zienswijze naar de zienswijze van onze collega bewonersorganisatie uit de Vogelwijk.

Wat het verkeersaspect betreft merken wij het volgende op:

In het Rapport Adviescommissie Scheveningen Havens  uit 2005 merkt de Commissie op (pagina 41 van het advies), dat de variant het ontwikkelen van het Zuidelijk Havenhoofd tot een locatie voor woningbouw en recreatie, waardoor Scheveningen als  badplaats er een tweede poot bijkrijgt, beperkt is gezien het feit dat de capaciteit van de toegangswegen geen grootschalig verkeer toestaat. In feite is dit de afgelopen 8 jaar niet verandert (lees verbetert). In het Ontwerp Bestemmingsplan Scheveningen Haven wordt nog wel aandacht besteed aan het verkeer op de Westduinweg, maar het lijkt wel alsof daar de wereld ophoudt (richting Dorp). Momenteel is het al zo dat de verkeerssituatie in de Duinstraat, de Prins Willemstraat en Jurriaan Kokstraat bij tijd en wijle problematisch is. Dit geldt in nog sterkere mate bij de kruispunten met de Scheveningseweg,  de Badhuisstraat en de Keizerstraat. De praktijk leert dat een gedeelte van het verkeer (waaronder vrachtwagens) uit en naar het gebied van het Ontwerp Bestemmingsplan Scheveningen Haven door het Dorp gaat. Dit zal alleen toenemen.

Het derde onderdeel waar het WOS aandacht aan wil besteden is de bestemming van en 4 tal locaties.

Op pagina 122/123 komt aan de orde het Uiterjoon (Visserhavenstraat 277)

Uiteraard is het  recht van de Respect Zorggroep de huisvesting van Woonzorgcentrum Het Uiterjoon te willen vernieuwen. Vergroting van de bouwhoogte of bouwvlak heeft tot gevolg dat niet meer wordt voldaan aan de Haagse bezonningsnormen. Het WOS raadt de gemeente aan bij concrete bouwplannen hier niet te lichtvaardig mee om te gaan (zie onze eerdere opmerking over negatieve gevolgen welke  in een later stadium  gemitigeerd  (moeten) worden).

De Naald (pagina 123)

Het WOS begrijpt dat de bestemming met een beperkt aantal functies wordt uitgebreid. Het WOS merkt wel op dat een nieuwe bestemming geen extra bestemmingsverkeer mag aantrekken. De parkeersituatie in dit gebied is nu al problematisch

DSB-locatie (pagina 124 Vissershavenstraat)

Voor deze locatie is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarbij de bestemming woningbouw wordt. De WOS is van mening dat bij nieuwbouw recht moet worden gedaan aan de “traditionele” bouw  in dit gebied te weten laagbouw met een roodpannen dak erop.

De WOS maakt in ieder geval bezwaar tegen de mogelijkheid met gebruikmaking van artikel 45 lid 2 (Algemene wijzigingsregels) de maximale bouwhoogte op te hogen tot 22 meter +NAP en houdt vast aan de huidige bouwhoogte.

Het bezwaar is gegrond op het feit dat het historisch karakter van de buurt verder wordt aangetast en dat de omwonenden te maken krijgen met een veel hogere bebouwing naast/tegenover hun woningen.

Transformatie kantoorgebouwen (pagina 124)

Het Ontwerp Bestemmingsplan maakt de transformatie van kantoorgebouwen mogelijk via een wijzigingsbevoegdheid. Het WOS begrijpt de argumentatie hiervoor. Als het over het kantoor aan de Zeekant gaat (voormalige archiefruimte van het Joegoslavië Tribunaal) vraagt het WOS aandacht voor de verkeers- en parkeerproblematiek.

In het gebied Vuurtorenweg, Vuurbaakstraat, Zeekant en Kompasstraat is de verkeers-en parkeersituatie momenteel al problematisch. Een nieuwe bestemming/bestemmingen welke extra verkeer aantrekt zal dit alleen maar erger maken.

Tot slot.

Het WOS zal gaarne gebruik maken van de mogelijkheid in de Commissie en de Raad deze zienswijze toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach
Voorzitter