Reactie WOS op het voorstel wijziging parkeerregeling Scheveningen d.d. 2 oktober 2013 (RIS 265306)

P-ScheveningenScheveningen, 19 november 2013

Aan: Gemeente Den Haag / Griffie

Uw kenmerk: Ons kenmerk: U13.099

Betreft: voorstel wijziging parkeerregeling Scheveningen d.d. 2 oktober 2013 (RIS 265306)

Geachte leden van de commissie Leefomgeving,

Momenteel is bovengenoemd voorstel onderwerp van gesprek in uw commissie. Het werkgebied van het Wijkoverleg Scheveningen Dorp (WOS) beslaat een groot gedeelte van het gebied waar het in het voorstel over gaat.

Inleiding

Het betaald parkeren is in het verleden ingesteld om via het systeem van beprijzing de schaarse parkeerplekken in de openbare ruimte te verdelen. Uitgangspunt hierbij is dat bewoners (in het bezit van een auto) voorrang krijgen. De bewoners betalen een relatief gering bedrag waarvoor zij hun auto in de nabijheid van hun woning kunnen parkeren.

In zijn algemeenheid is dat ook aardig gelukt. In het werkgebied van het WOS wordt, in vergelijking met de tijd, dat het betaald parkeren nog niet ingevoerd was, nog maar in geringe mate op verboden plaatsen (denk hierbij aan opritten, stoepen, hoeken van straten enz.) geparkeerd en de bewoners kunnen hun eigen auto in de nabijheid van hun woning parkeren.

Dat wil nog niet zeggen dat er een overvloed aan parkeerplekken is. Over het algemeen staan in het Dorp, maar ook in het Renbaankwartier, de parkeerplekken aardig vol. Ook moet er in een gedeelte van het gebied nog Ondergrondse Restafval Containers (ORAC’S) worden geplaatst. Deze nemen ruimte in beslag. Het toenemend aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s gaat ook ten koste van vrij beschikbare parkeerplekken.

Bezoekers van de betrokken wijken kunnen tegen betaling parkeren. Daarnaast bestaat er nog een breed scala van vergunningen voor specifieke groepen (niet uitputtend): huisartsen, verloskundigen, bedrijven, verhuizers, mantelzorgers, invaliden, bezoekers enz.

Kortom aan bijna iedereen is gedacht.

Het voorstel

Hoewel in de opvatting van het WOS het huidige regime over het algemeen als bevredigend wordt ervaren is het goed periodiek te kijken of er mogelijkheden tot verbetering zijn, zonder daarbij oude problemen weer de kans te geven de kop op te steken en nieuwe te creëren.

  • Gratis parkeren van 10.00 – 13.00 uur en de uniforme maximum parkeerduur van 120 minuten.

Deze versoepeling van het parkeerregime heeft zeker positieve effecten voor de parkeerdoelgroep zoals omschreven op pagina 5 van het voorstel. Het kan er echter ook toe leiden dat bezoekers van de boulevard en het strand weer in de woonwijken gaan parkeren. Boulevard- en strandbezoek begint steeds vroeger en in combinatie met het feit dat in Het Achterland in het voorstel i.p.v. 60 minuten 120 minuten geparkeerd mag worden, wordt het weer aantrekkelijk om voor een betrekkelijk gering bedrag per auto naar de boulevard en het strand te gaan.

De term Het Achterland suggereert wel dat dit straten ver gelegen van de boulevard zijn, maar dat is niet het geval. Als het gratis parkeren in de periode tot 13.00 uur leidt tot een ongewenste verhoging van de parkeerdruk in de woonwijken moet inderdaad, zoals in het voorstel staat, de venstertijden opnieuw bekeken worden. Wanneer de oprekking van de maximum parkeerduur tot 120 minuten leidt tot een ongewenste  parkeerdruk moet opnieuw naar deze 120 minuten worden gekeken.

Of het straattarief dan verhoogd moet worden is een optie; teruggaan naar 60 minuten kan ook.

Vergunningengebied De Kuststrook

Het College stelt voor de parkeerduur te maximeren op 30 minuten.

Het WOS is het met dit voorstel niet eens. De huidige parkeerduur van 60 minuten zorgt er al voor dat de ongewenst parkeren (voor boulevard- en strandbezoekers) niet of nauwelijks voorkomt. De parkeerduur beperken tot 30 minuten is derhalve niet nodig. Voor bezoekers welke maar voor korte tijd in het gebied moeten zijn is 30 minuten parkeren vaak (veel)te kort, maar 60 minuten is voldoende. Te denken hierbij aan kortstondig “sociaal” bezoek, leveranciers enz.

Resume:

  • Het WOS kan voorhands akkoord gaan met de uitbreiding in het Vergunningen gebied Het Achterland (verruiming niet betaald parkeren van 10.00 uur naar 13.00 uur en betaald parkeren verruimen van 60 naar 120 minuten).
  • Het WOS stelt voor in het Vergunningen gebied De Kuststrook de parkeerduur op 60 minuten te handhaven c.q. te bepalen (in het werkgebied van het WOS; vanaf lijn 11 tot de Scheveningse Slag).

Tot slot merkt het WOS nog op dat volgens het voorstel de gehele Jacob Pronkstraat tot het Vergunningen gebied De Kuststrook wordt gerekend. Het WOS stelt voor dit te beperken tot het gedeelte voor de straat vanaf de Keizerstraat tot de bocht bij lijn 11.

Het WOS vraagt zich verder af of de Gevers Deynootweg niet een logischer grens voor de Kuststrook is. Immers door de straten tot de Dirk Hoogenraadstraat hiertoe ook te rekenen betekent dit, dat in deze straten twee parkeerregimes gaan gelden.

Het WOS wordt graag in de gelegenheid gesteld haar opvattingen mondeling in de vergadering van de commissie toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach

Voorzitter