Reactie college voorstel wijziging parkeerregeling Scheveningen

76168_fullimage_publisher-denhaag

Betaald Parkeren op Scheveningen

Het Collega van Burgemeester en Wethouders heeft besloten per 3 maart 2014 het Parkeerregime op Scheveningen te wijzigen. Het besluit kunt u op de website van de Gemeente (www.denhaag.nl) vinden onder de rubriek bestuurlijke stukken (RIS nummer 269486). Onder romeinse 5 staat aangegeven dat indien u het met het besluit niet eens bent u een zienswijze kunt indienen. In de folder welke op Scheveningen is verspreid staat ten onrechte aangegeven dat het besluit definitief is.

Den Haag, 22 januari 2014
Voorstel wijziging parkeerregeling Scheveningen

Geachte heer Lautenbach,

De gemeenteraad heeft het college verzocht om uw bovenvermelde brief te beantwoorden. In uw brief van 19 november 2013 vraagt u namens het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) aandacht voor het voorstel wijziging parkeerregeling Scheveningen d.d. 2 oktober 2013 (RIS 265306).

Hoewel u aangeeft dat het huidige parkeerregime over het algemeen als bevredigend wordt ervaren en het WOS positief is over de toekomstig te wijzigen parkeerregeling in Scheveningen, plaatst u ook twee kanttekeningen bij deze nieuwe parkeerregeling.

De commissie Leefomgeving heeft uw brief met kanttekeningen betrokken bij de bespreking van de wijziging van de parkeerregeling voor Scheveningen op 4 december 2013. Hier is aangegeven geen wijzigingen aan te brengen in de aangepaste regeling op basis van uw voorstel, maar deze mee te nemen in de evaluatie. In deze brief gaan wij nogmaals in op uw kanttekeningen.

Beperking maximum parkeerduur 60 minuten in plaats van maximaal 30 minuten

In de nieuwe regeling meent het WOS dat in plaats van de beperking van de maximum parkeerduur van 30 minuten in de Kuststrook, ook kan worden volstaan met een maximum parkeerduur van 60 minuten.

De keuze voor een Kuststrook met een maximum parkeerduur van 30 minuten is meerledig. Ten eerste blijkt uit parkeertellingen dat in de woonstraten nabij het strand met een maximum parkeerduur van 30 minuten de parkeerdruk lager is dan de straten met een maximum parkeerduur van 60 minuten. Om de woonstraten nabij het strand te voorzien van voldoende parkeergelegenheid voor belanghebbende bewoners is vooralsnog gekozen voor een maximum parkeerduur van 30 minuten.

Ten tweede hebben wij, voor zover mogelijk, de ervaringen en adviezen van belanghebbende bewoners(organisaties) meegenomen in dit voorstel. Zij hebben de voorkeur uitgesproken voor een maximum parkeerduur van 30 minuten in de Kuststrook. Hetgeen overigens aansluit op eerder vernoemde, namelijk het voorzien van voldoende parkeergelegenheid nabij de woning voor belanghebbenden zelf.

Grensbepaling Jacob Pronkstraat

In uw brief vraagt u ook of de grensbepaling van de twee vergunning gebieden Kuststrook en het Achterland niet logischer zou zijn, wanneer de Jacob Pronkstraat beperkt kan worden tot het gedeelte voor de straat vanaf de Keizerstraat tot de bocht bij lijn 11.

Om bewoners uit de Jacob Pronkstraat zo optimaal mogelijk te kunnen blijven voorzien van parkeergelegenheid, is de verwachting dat een stringente parkeerregeling hiervoor de juiste oplossing biedt. De maximum parkeer-duur van 30 minuten weert in deze straat namelijk niet alleen strandbezoek maar bijvoorbeeld óók bezoekers en leden van nabij gelegen kerken en verenigingen. Bij een ander parkeerregime (grens) zal dit bezoek naar verwachting zeker uitwijken naar de Jacob Pronkstraat. Vooral omdat deze straat op aantrekkelijke loopafstand van het strand gelegen is.

Grensbepaling Dirk Hoogenraadstraat

Voor de grens op de Dirk Hoogenraadstraat geeft u aan dat hier twee parkeerregimes gaan gelden en hierdoor beter verlegd kan worden naar de Gevers Deynootweg.

Naar aanleiding van uw opmerking dat op de grens op de Dirk Hoogenraadstraat twee parkeerregimes gaan gelden, kunnen wij u zeggen dat dit niet juist is. De gehele straat wordt voorzien van betaald parkeren van 13.00 – 24.00 uur met een maximum parkeerduur van 120 minuten. De grensbepaling Dirk Hoogenraadstraat in plaats van de Gevers Deynootweg is om het vergunninggebied te voorzien van voldoende parkeercapaciteit. Voorwaarde voor uitgifte van parkeervergunningen is dat het betreffende vergunninggebied voldoende parkeer-gelegenheid biedt aan de vergunninghouders. In de Kuststrook is de parkeercapaciteit gering. Vergunning-houders uit de Kuststrook mogen daarom uitwijken naar het Achterland. Omdat dit niet geldt voor de bezoekers die gebruik maken van de bezoekersvergunning, zijn de Gevers Deynootweg, de Maasstraat en de Rotterdamsestraat tot de Dirk Hoogenraadstraat toegevoegd aan het vergunninggebied de Kuststrook. Het vergunninggebied biedt hierdoor belanghebbende vergunninghouders voldoende parkeergelegenheid.

Evaluatie

Of de nieuwe parkeerregeling het gewenste effect zal hebben, zal moeten blijken uit de evaluatie. De nieuwe parkeerregeling wordt daarom in heel Scheveningen vanaf maart tot en met eind oktober 2014 gemonitord door middel van parkeertellingen. Om geïnformeerd te blijven over de eerste bevindingen van de nieuwe parkeer-regeling zal de gemeente ook contact blijven houden met de bewonersorganisaties, waaronder het WOS, en overige belanghebbende bewoners en ondernemers. Met betrekking tot uw kanttekeningen zeggen wij toe dat deze in de evaluatie zullen worden meegenomen. In het laatste kwartaal van 2014 wordt de evaluatie afgerond. Wanneer blijkt dat een aanpassing van de regeling noodzakelijk is, zal hiertoe een voorstel worden geschreven en zal dit worden gecommuniceerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen