BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer Guernaoui

76168_fullimage_publisher-denhaagDen Haag, 18 december 2014

Inzake: Haagse Kracht in Scheveningen

De gemeenteraad

Het raadslid de heer Guernaoui heeft op 14 november 2014 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Onlangs had D66 een fietstocht met Wijkoverleg Scheveningen Dorp. Tijdens deze fietstocht werd door dit Wijkoverleg aandacht gevraagd voor een aantal uiteenlopende punten die verbetering behoeven of om een oplossing vragen.

In de programmabegroting 2015 – 2018 is € 8,25 miljoen opgenomen voor stadsdeel Scheveningen. 1. Kunt u inzicht geven in de besteding van de € 8,25 miljoen voor stadsdeel Scheveningen?
Ja, het bedrag van € 8,25 miljoen is toegedeeld aan vijf thema’s:

Voor elk thema is de besteding in hoofdlijnen als volgt:

a. Wijkaanpak en Dienstverlening
Onder dit product zijn alle kosten van het apparaat begroot. Daarnaast is hier het budget leefbaarheid en bewonersparticipatie opgenomen. In het kader van het versterken van de Stadsdelen is in juni 2011 besloten tot de bundeling van diverse kleine regelingen.

Programma

Lasten 2015

Baten 2015

Wijkaanpak en dienstverlening

2.181.065

0

Jeugd

839.440

0

Ontwikkeling Buitenruimte

2.343.000

148.000

Verkeer en milieu

254.000

0

Zorg en Welzijn

2.633.942

0

Totaal

8.251.447

148.000

DSB/2014.818 2

De stadsdelen hebben bij uitstek het niveau om oplossingen te bieden voor kleine leefbaarheidsproblemen en het stimuleren van sociale verantwoordelijkheid in de wijken.

b. Jeugd
De stadsdelen zijn verantwoordelijk voor subsidiëring van het professioneel jongerenwerk. Het gaat dan met name om het organiseren van sport- en recreatie activiteiten gericht op jongeren. Door zichtbaar op straten en pleinen aanwezig te zijn en activiteiten te ontwikkelen, kan het ontstaan van overlast gevende groepen voorkomen worden.

c. Ontwikkeling buitenruimte
Taken die onder directe verantwoordelijkheid van de stadsdelen worden uitgevoerd zijn onder andere:

  • het onderhoud van straten, wegen en pleinen;
  • beheer van het openbaar groen en realisatie van beheerplannen;
  • onderhoud en vervangingswerkzaamheden van speelplaatsen;
  • recreatieve voorzieningen in het stadsdeel;
  • kleinschalige projecten wijkleefbaarheid;
  • uitvoeren projecten in het kader van burgerparticipatie (bijv. schone straat, onderhoudbuurtgroen, beheer speelplaats);
  • intake aanvragen voor vergunningen voor gebruik van de openbare ruimte en begeleidingaanvragen horecavergunningen;
  • stellen van handhavingsprioriteiten met de Leefbaarheidsscans van de stadsdelen en deVeiligheidsmonitor van de politie.
    Ook zijn de stadsdelen ketenpartner met andere gemeentelijke diensten waar het gaat om infrastructurele ontwikkelingen, aanleg van straten, wegen en pleinen, grote groengebieden, handhaving en toezicht, gladheidsbestrijding, reiniging van straat en strand, kabels en leidingen, strandbeheer, afvalverwijdering, hondenbeleid, gesubsidieerde arbeid etc.

d. Verkeer en milieu
Taken die vallen onder verkeer zijn (kleinschalig) aanleg wegen, straten en pleinen en beheer en onderhoud van bebording en belijning. Bij Scheveningen is daarnaast specifiek sprake van budget ten behoeve van verkeersregeling.

e. Zorg en Welzijn
De stadsdelen hebben taken op het gebied van subsidiëring van ouderenactiviteiten (zoals gecoördineerd ouderenwerk), jongerenwerk, vrijwilligerswerk (in samenwerking met bewonersorganisaties), club- en buurthuiswerk.

2. Is er al een onderhouds- of beheersplan voor de nieuwe Boulevard met financiële onderbouwing? Indien dit niet het geval is, wanneer kunnen Raad en bewonersorganisatie een onderhouds- of beheersplan tegemoet zien?

Ja, er is al een concept beheerplan gereed met financiële onderbouwing. Dit plan is nog niet definitief. Reden hiervan is dat nog niet alle restpunten klaar zijn om overgedragen te worden aan de beheerders. Het streven is vóór de ingang van het nieuwe strandseizoen in 2015 het beheerplan definitief te hebben. Aangezien delen van het beheer van de nieuwe Boulevard worden of zullen worden uitbesteed en het beheerplan financiële informatie bevat, is het niet wenselijk het beheerplan openbaar te maken.

De toplichten op de landmarks zouden voor het zomerseizoen 2014 geplaatst worden. Deze werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd.

3. Wanneer worden de toplichten op de landmarks geplaatst?
Op dit moment is nog niet zeker of en wanneer de toplichten op de landmarks worden geplaatst.

DSB/2014.818 3

Reden is de vertraging die is opgelopen bij de productie van de bijzondere glaselementen van de toplichten. Op dit moment wordt gestudeerd op een oplossing, waarbij ook een alternatief scenario zal worden bekeken. Naar verwachting zal hier vóór het nieuwe strandseizoen in 2015 duidelijkheid over zijn.

4. Gebleken is dat er al vele tegels op de Boulevard gebroken zijn door (zwaar) vrachtverkeer, hoe gaat u dit voorkomen?

De tegels zijn feitelijk holle betonnen platen die niet bestand blijken te zijn tegen het vrachtverkeer dat er over heen rijdt. In overleg met de leverancier zal worden bekeken wat een betere oplossing is. Voor het nieuwe strandseizoen in 2015 zal de schade zijn hersteld.

Bij de keerlus van lijn 11 is de tramhalte met abri gesitueerd voor een gedeelte van de trap.

5. Kunt u aangeven wanneer deze abri wordt verplaatst?

Op dit moment worden in opdracht van het stadsgewest Haaglanden (SGH) alle abri’s in de gemeente vervangen. De gemeente heeft het stadsgewest verzocht om de nieuwe abri zodanig te plaatsen dat de trap niet meer wordt geblokkeerd.

Bij dezelfde keerlus van lijn 11 is een toiletgebouw geplaatst voor bezoekers en passanten. 6. Kunt u aangeven wanneer dit toiletgebouw in gebruik kan worden genomen?
Het toiletgebouw is inmiddels in gebruik genomen.
Op de Schokkerweg ontbreekt aan één kant een fietsstrook.

7. Is het mogelijk om op de Schokkerweg, richting Westduinweg de parkeerplekken aan de rechterzijde her in te richten zodat aan die kant ook een fietsstrook kan worden gerealiseerd?

Indien deze mogelijkheid bestaat, kunt u aangeven op welke termijn een dergelijke aanpassing gerealiseerd zou kunnen worden?

De huidige fietsstrook op de Schokkerweg is in het najaar van 2011 aangelegd. Deze fietsstrook is een uitvloeisel van de aangenomen motie 8.2 van de Programmabegroting 2008-2011 (RIS 150018) met het doel de veiligheid voor fietsers op de Schokkerweg richting kust te verbeteren. In de huidige situatie rijden de fietsers richting Westduinweg met het autoverkeer mee op de rijbaan. Tijdens de inspraakperiode voorafgaand aan het vaststellen van het toenmalige voorontwerp is geconstateerd dat er in het profiel van de Schokkerweg onvoldoende ruimte beschikbaar is voor het aanleggen van fietsstroken aan beide zijden van de Schokkerweg.

De situatie is nogmaals beoordeeld. Het lijkt mogelijk te zijn om aan beide zijden fietsstroken aan te leggen, maar dit heeft tot gevolg dat de volledige Schokkerweg, van gevel tot gevel dient te worden heringericht. Het uitgangspunt dat daarbij wordt gehanteerd is handhaving van het haaksparkeren aan de zijde van de restaurants. Het omzetten van haaksparkeren naar langsparkeren om in het profiel extra ruimte te creëren voor de aanleg van een tweede fietsstrook is niet mogelijk, aangezien dit ten koste zal gaan van 22 parkeerplekken. Deze parkeerplekken worden gedurende het gehele jaar veelvuldig gebruikt door bezoekers en personeel van de restaurants.

Bij de noodzakelijke aanpassing van het profiel moeten de trottoirs aan beide zijde van het profiel worden versmald om ruimte te creëren voor de tweede fietsstrook. Vooral aan de zijde van de restaurants, die op de kop van de Tweede Haven zijn gelegen, heeft dat gevolgen. Het trottoir aan die zijde moet worden versmald van 3,8 meter naar ongeveer 2,5 meter. De te handhaven parkeerplekken voor haaksparkeren hebben een diepte van 4,5 meter, hetgeen inhoudt dat een deel van de geparkeerde auto over het trottoir zal uitsteken, waardoor de effectieve breedte van het trottoir afneemt. Effectief zal er dan een trottoirbreedte resteren van circa 2,0 meter.

DSB/2014.818 4

In deze situatie wordt dan wel rekening gehouden met een schikstrook tussen het parkeervak en de fietsstrook richting Westduinweg. Deze schikstrook is bedoeld om achteruit rijdende automobilisten de ruimte te bieden om te beoordelen of het veilig is om verder te rijden. In de huidige situatie is een dergelijke schikstrook niet aangebracht.

De volledige herinrichting van de Schokkerweg gaat gepaard met hoge kosten, waarvoor op dit moment geen financiering beschikbaar is.

In het kader van beschermd stadsgezicht kan bij herinrichting historische straatverlichting toegepast worden conform de kadernota Openbare Ruimte 2012.

8. Is bij de herinrichting van straten in Scheveningen Dorp (bijvoorbeeld de Heemraadstraat) de overweging meegenomen de verlichting aan te passen conform de kadernota Openbare Ruimte 2012? Wat is de achterliggende motivatie geweest om deze straatverlichting daar niet toe te passen?

In de Kadernota Openbare Ruimte 2012 (RIS 249315) wordt gesteld dat het programma historische straatverlichting is afgerond en dat de gemeente stopt met plaatsen van historische masten.
In de begroting 2014 heeft uw raad incidenteel middelen beschikbaar gesteld om enkele projecten van dit programma, die in het verleden geen doorgang hebben kunnen vinden, nu alsnog uit te voeren.

Begin 2014 is vastgesteld welke straten in aanmerking komen. Dit is gedaan op basis van de nota “Op straat gezet” (RIS 21036) uit 1997. Omdat Scheveningen Dorp na 1997 is aangewezen als beschermd stadsgezicht, is in Scheveningen Dorp geschouwd om te beoordelen welke straten voldoen aan de criteria voor historische verlichting.

Uit deze schouw is de Heemraadstraat niet naar voren gekomen. Bij de herinrichting van de Heemraadstraat is dan ook niet overwogen om de verlichting aan te passen voor historische straatverlichting.

Het Kalhuis aan de Badhuisstraat 175 is geen goed voorbeeld van energiezuinig en duurzaam beheer. Het gebouw vraagt om een grondige interne verbouwing om het toekomstbestendig te maken.

9. Kan er samen met de bewonersorganisatie en Stichting Welzijn Scheveningen een plan worden opgesteld om het pand het Kalhuis aan de Badhuisstraat 175 te verduurzamen?

De CVDH inventariseert de mogelijkheden tot verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Het Kalhuis aan de Badhuisstraat is één van de panden die in de eerste fase zullen worden onderzocht op de mogelijkheden tot economisch verantwoorde verduurzaming met als doel het energieverbruik te verminderen. De huurders zullen actief betrokken worden bij het onderzoek, de resultaten en de mogelijke implementatie.

Het college van burgemeester en wethouders, de locosecretaris, de burgemeester,

G.J. Boot J.J. van Aartsen