Brief aan B&W betreffende bouwhoogte Uitgangspunten herontwikkeling Vuurtorenweg

WOSlogoAan het College van Burgemeester en

Wethouders van de Gemeente Den Haag

T.a.v. de heer K. Klein

Postbus 12600

2500 DJ  DEN HAAG

Den Haag,  15  april 2016

Betreft: Nota van Uitgangspunten ten behoeve van herontwikkeling Vuurtorenweg 35-37
(RIS 282917) Voorkomen planschadeclaim

Geachte heer Klein,

Met klem willen wij u erop wijzen, dat ons inziens de ontwikkelaar van de herontwikkeling Vuurtorenweg 35-37 planschade bij de gemeente kan indienen, indien de WABO procedure om de maximale bouwhoogte te verhogen van 26 /30 meter naar maximaal 34 meter niet tot het door de ontwikkelaar gewenste resultaat leidt. Lees verder