Brief aan B&W betreffende bouwhoogte Uitgangspunten herontwikkeling Vuurtorenweg

WOSlogoAan het College van Burgemeester en

Wethouders van de Gemeente Den Haag

T.a.v. de heer K. Klein

Postbus 12600

2500 DJ  DEN HAAG

Den Haag,  15  april 2016

Betreft: Nota van Uitgangspunten ten behoeve van herontwikkeling Vuurtorenweg 35-37
(RIS 282917) Voorkomen planschadeclaim

Geachte heer Klein,

Met klem willen wij u erop wijzen, dat ons inziens de ontwikkelaar van de herontwikkeling Vuurtorenweg 35-37 planschade bij de gemeente kan indienen, indien de WABO procedure om de maximale bouwhoogte te verhogen van 26 /30 meter naar maximaal 34 meter niet tot het door de ontwikkelaar gewenste resultaat leidt.

In RIS28917 Nota van Uitgangspunten ten behoeve van herontwikkeling Vuurtorenweg 35-37 wordt namelijk niet genoemd dat de beschreven maximale bouwhoogte van 34 meter NAP afhankelijk is van de uitkomst van de WABO procedure ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging.

Op pagina 9 in hoofdstuk 1.5.1 Vigerend bestemmingsplan staat: “De toegestane maximale bouwhoogte bedraagt 26 m plus NAP en voor een beperkt deel 30 m plus NAP. Het maaiveld ligt op 14,5 m hoogte plus NAP.”

Vanaf pagina 17 wordt de bouwhoogte van 34 meter aangegeven. Nergens is te lezen dat deze hoogte onder voorbehoud van de uitkomst van de bestemmingsplanwijzingsaanvraag is.

Wij willen u daarom met klem verzoeken ervoor te zorgen dat de koper van het terrein in kennis wordt gesteld van dit voorbehoud.

Wij hopen dat u ons gerust kunt stellen dat dit voorbehoud voldoende is benadrukt voordat het Rijk tot verkoop overgaat.

Uw reactie zien wij gaarne op korte termijn tegemoet.

Hoogachtend,

J.A. Lautenbach

voorzitter WOS