Brief Strandnota

WOSlogoBeste mensen,

Woensdag 7 september is de nota in de Commissie Leefomgeving van de Gemeenteraad aan de orde geweest. Behandeling in de Gemeenteraad volgt in een later stadium.

Ik heb de volgende punten aan de orde gesteld:

Betrokkenen bij het strand zijn (in alfabetische volgorde):bewoners/omwonenden, bezoekers en ondernemers

De bewoners komen er bekaaid af. Alle opmerkingen van bewoners welke niet in overeenstemming zijn met het standpunt van het college zijn in de nota niet overgenomen.

Positief is dat de Gemeente de toegankelijkheid naar het strand voor mensen die slecht ter been zijn bezig is te verbeteren. Ik heb de hoop uitgesproken dat  als de noord-boulevard wordt aangepakt (project binnen de Kust Gezond)dat daar ook gebeurd

De nota gaat uit voor een grotere vrijheid voor de ondernemers (minder regels maar deze dan wel handhaven).

Ik heb benadrukt dat bewoners niet minder regels willen maar dat er wel beter gehandhaafd moet worden. Ik heb daarbij gerefereerd aan de brief van de VVE Scheveningse Duyn . In deze brief is aandacht gevraagd voor het aspect geluidshinder en  de jaarrondexploitatie waar de VVE (en ook het WOS) tegenstander van is .In het overleg met professionals heeft de politie (van bureau Scheveningen) ook aangegeven dat sommige strandtenthouders niet alleen de regels oprekken maar ook de grenzen hiervan overschrijden.

Tenslotte heb ik er op gewezen dat politieauto’s ,particulieren en ondernemers over het wandelgedeelte van de boulevard rijden  zonder dat betrokkenen daarop worden aangesproken.

Ook de bevoorrading en afvoer van vuil zou beter georganiseerd moeten worden zodat dit minder autobewegingen met zich meebrengt.

Ik vind het overigens opvallend dat ik de enige inspreker vanuit de bewonerscategorie was.

Zoals afgesproken in de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur stel ik een aantal van bovengenoemde punten ook aan de orde in  het eerstvolgende Kuststrookoverleg.

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach