Openbare vergadering van het WOS op woensdag 30 augustus 2017

Uitnodiging voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS 

Datum: woensdag 30 augustus 2017

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

AGENDA (definitief)

 1. Opening/ vaststelling agenda
 2. Vragen aan de wijkagent / rondje door de wijk
  Vragen met betrekking tot dit agendapunt graag van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nl of schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen.
 3. Uitvoeringsprogramma (UVP) 2018 Stadsdeel Scheveningen
  Ieder najaar maakt het Stadsdeelkantoor een uitvoeringsprogramma voor het daaropvolgende kalenderjaar. In dit uitvoeringsprogramma worden voor het stadsdeel de activiteiten opgenomen waarvoor het stadsdeelkantoor verantwoordelijk is.
  De inhoud wordt mede bepaald door inwoners en bewonersorganisaties in het stadsdeel.
  Vanavond is er gelegenheid voor Scheveningen-Dorp onderwerpen in te brengen.
 4. Terrein milieudepot aan de Vissershavenstraat
  Op de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op woensdag 28 juni 2017 heeft de voorzitter gemeld, dat het WOS en de BOH door een projectontwikkelaar zijn benaderd om samen met omwonenden een bouwplan voor deze locatie te ontwikkelen.
  Op vrijdag 30 juni 2017 heeft hierover een gesprek met de projectontwikkelaar plaatsgevonden. Van dit gesprek is een verslag gemaakt. Zie hiervoor de mail van woensdag 19 juli 2017 aan de leden van het Algemeen Bestuur. Daarna heeft nog enige mailwisseling plaatsgevonden tussen de leden van het Algemeen Bestuur.
  Vanavond dient het Algemeen Bestuur te beslissen of het WOS ingaat op het verzoek van de projectontwikkelaar.
 5. Tonnenmonument
  Bij de Pijp tussen de Eerste en Tweede Haven staat het Tonnenmonument.
  Het comité Respect voor het Tonnenmonument wil het monument verplaatsen naar de Eerste Haven, omdat ze de huidige locatie geen respectvolle plek voor het monument vinden.
  Wethouder Klein heeft gezegd hieraan medewerking te verlenen, indien de Scheveningse organisaties het monument ook willen verplaatsen.
 6. Ontwikkelingen terrein aan de Vuurtorenweg naast de Vuurtoren
  Emil Driesenaar doet verslag van de actuele stand van zaken.
 7. Verslag vergadering Algemeen Bestuur gehouden op woensdag 31 mei 2017.
  Verslag vergadering Algemeen Bestuur gehouden op woensdag 28 juni 2017.
 8. Beach City; het sportstrand van Europa
  In juni heeft de Gemeente een nota uitgebracht over de verdere ontwikkeling van het sportstrand.
  Vanavond wordt besproken of en zo ja het WOS hierop wil reageren.
 9. Mededelingen
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag/sluiting

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach,

Voorzitter WOS