WOS uit bezorgdheid om voortbestaan Ouderenadviseurs aan de gemeente

 

 

 

 

Gemeente Den Haag
Burgemeester & wethouders
Wethouder K. Parbhudayal
Gemeenteraad t.a.v. Griffie

Postbus 12600
2500 DJ  Den Haag

Den Haag, 6 november 2018

Ons kenmerk: U18.123

Betreft: Bezorgdheid om voortbestaan Ouderenadviseurs

Geachte Burgemeester en wethouders,
Geachte mevrouw Parbhudayal,

Geachte leden van de Gemeenteraad (via de Griffie)

Naar aanleiding van de verontrustende berichtgeving over een ingrijpende reorganisatie bij “Welzijn Scheveningen” als gevolg waarvan slechts 2 van de huidige 10 ouderenadviseurs actief zullen blijven spreken wij onze grote zorgen uit over de toekomst van het ouderenwerk, juist ook in het vergrijzende Stadsdeel Scheveningen.

De vrijwilligers van Welzijn Scheveningen vormen voor o.a.(kwetsbare) ouderen in Scheveningen-Dorp hét laagdrempelige adres waar men met talloze vragen terecht kan. In veel gevallen blijkt het noodzakelijk de vraag door te spelen naar één van de ouderenadviseurs van Welzijn Scheveningen die op hun beurt vrijwilligers doelgericht aansturen die zich met ouderen bezig houden.

De gemeente en de instellingen in het Stadsdeel Scheveningen doen er alles aan om ouderen zolang als mogelijk in de thuissituatie te laten wonen. De ouderen mogen niet de dupe worden van het ontstane probleem tussen de gemeente en stichting Welzijn Scheveningen.

Het is moeilijk te verklaren waarom de overheid aan één kant stimuleert dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun eigen huis en buurt terwijl anderzijds door die zelfde overheid de steunpilaren van dit beleid (de ouderenzorg) worden afgebroken.

Het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp sluit zich aan bij de vele protesten vanwege de consequentie van de voorgestelde reorganisaties bij Welzijn Scheveningen. De kwaliteit van een maatschappij komt o.a. tot uitdrukking in de wijze waarop zij omgaat met ouderen.  De vrijwilligers zijn een belangrijk instrument in de (preventieve) hulpverlening aan ouderen. Een coördinatieteam van twee beroepskrachten  voor de vele vrijwilligers leidt onbedoeld tot uitholling van het werk van de vrijwilligers omdat zij onvoldoende kunnen terugvallen op professioneel advies waardoor de (dubbel)vergrijsde bewoners uiteindelijk de dupe worden. Het inzetten van ‘JMO-medewerkers zal naar onze mening onvoldoende soulaas bieden.

Wij doen een beroep op het College en de Raad om mee te werken aan een stabiele oplossing voor het ontstane probleem.

Met vriendelijke groet,

Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS)

Jan Lautenbach
Voorzitter

Kopie: Bewonersorganisaties Stadsdeel Scheveningen, Welzijn Scheveningen, Pers