Agenda WOS vergadering 27 maart 2019

Uitnodiging

Voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS 
Datum: woensdag 27 maart 2019
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

Agenda
1. Opening/ vaststelling agenda
2. Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
Vragen met betrekking tot dit agendapunt graag van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nlof schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen.
3. Mededelingen
4. Financieel Verslag 2018 (bijgaand)
Verslag kascontrolecommissie.
5. Verkiezing leden Dagelijks Bestuur
Uit de leden van het Algemeen Bestuur worden de leden van het Dagelijks Bestuur gekozen (voorzitter, penningmeester en secretaris). Voor alle functies kunnen leden van het Algemeen Bestuur zich tot de aanvang van de vergadering kandidaat stellen. Jan Lautenbach stelt zich herkiesbaar als voorzitter, Hans Grijzen als penningmeester.
6. Verslag vergadering Algemeen Bestuur gehouden op woensdag 30 januari 2019
7. Hans Grijzen vertelt iets over de plannen om in de Marcelisstraat een muurschildering aan te brengen.
8. Wat verder ter tafel komt 
9. Rondvraag/Sluiting