Verslag vergadering Algemeen Bestuur 28-7-2021


Verslag vergadering Algemeen Bestuur 

Datum: woensdag 28 juli 2021

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Badhuisstraat 175

________________________________________________________________________________       

Aanwezig:                                          12 personen (zie presentielijst)

Afwezig met kennisgeving:                  10 personen (zie presentielijst)               

Notulist:                                              Lucia Bhugwansing, Mooi Welzijn

 1. Opening/ vaststelling agenda

Voorzitter Jan Lautenbach opent de vergadering en heet iedereen welkom.

De agenda wordt vastgesteld.


 1. Installeren leden van het Algemeen Bestuur Jeffrey Soechit en Peter Cuyvers.

Jeffrey en Peter zijn niet aanwezig. Dit agendapunt komt te vervallen

 1. Het Handhavingsteam heeft het WOS uitgenodigd om kennis te maken met de werkzaamheden van het team en een keer mee te lopen. 

Daisy is niet aanwezig. Joy vervangt Daisy. Joy deelt mee dat er een actie is geweest op jeugdoverlast in samenwerking met politie.

 1. Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk

De wijkagent is afwezig.

 • Vorige week donderdag was achter het Promenade Hotel een puinhoop. Dit is gemeld via het BuitenBeterapp en bij Daisy en Ilonka met foto. Volgens de boswachters is daar een zwerversplek. Er is een melding openbare ruimte van gemaakt; er is nog geen terugkoppeling ontvangen;
 • Gemeld wordt dat medewerkers van de meldkamer niet kundig zijn meldingen/klachten op de juiste manier afhandelen;
 • Bij de Sleepnetstraat liggen 2 matrassen, waarvan melding is gedaan ook bij het handhavingsteam. De matrassen liggen daar nog.
 • Introductie Harry Oosterveen, hoofdredacteur Klinker

Harry is via de Scheveninger terecht gekomen bij het WOS en een paar maanden geleden gestart als eindredacteur van de Klinker. Zijn eerste productie is inmiddels verspreid. Harry staat open voor ideeën voor de Klinker. Het e-mailadres is klinker.wos@gmail.com   

 • Verkiezingen voor leden van het Dagelijks Bestuur

Het WOS heeft een mail gestuurd naar de leden van het Algemeen Bestuur dat zij zich kunnen aan te melden voor het Dagelijks Bestuur. Er zijn geen aanmeldingen ontvangen. 

Jan en Hans hebben zich herkiesbaar gesteld en worden bij acclamatie benoemd. Geïnteresseerden kunnen zich alsnog aanmelden voor het Dagelijks Bestuur.

 1. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op woensdag 30 juni 2021

Naar aanleiding van het verslag:

Pag.2 agendapunt 6 Wateroverlast Keizerstraat: Het gespreksverslag van 1 juli tussen een gedupeerde bewoner en de gemeente is bijgevoegd bij de stukken. Er is een brief gestuurd naar de burgemeester. In september volgt en informatie-bijeenkomst met Gemeente en bewoners in de WOS-zaal over de te nemen maatregelen.

Pag.2 agendapunt 8 Inventarisatie B&B: Het WOS heeft tot nu toe 1 reactie en een aantal foto’s ontvangen. Vriendelijk verzoek aan allen alsnog hiervan melding te doen bij het WOS.

Opgemerkt wordt dat de laatste periode veel vergunningaanvragen afgewezen worden door de gemeente. Joke deelt mee dat een bewoner van Bella Mare een zienswijze heeft ingediend op de aanvraag voor het vreugdevuur bij de komend jaarwisseling. Jan stuurt de zienswijze door naar de AB-leden.

Pag.2 agendapunt 10 Rondvraag/sluiting

1e alinea: m.b.t. het verkeerslicht voor fietsers. Jan heeft nog geen contact opgenomen met de gemeente. 2e alinea: Sandra Thie heeft de prijs gewonnen. 3e alinea: Op de vraag of de provinciale subsidie voor bewoners of ondernemers is, wordt geantwoord dat de voorzitter van de winkeliersvereniging dit op de vorige vergadering heeft meegedeeld en verder is hier niets over bekend.

Parkeren in een leefbare en bereikbare stad. Parkeerstrategie Den Haag 2021-2030

Vragen Hans op Parkeerstrategie 2021-2030:

 • Alternatief vervoer vanuit parkeergarages Scheveningen 
 • Parkeerinformatiesysteem
 • Prijsverschil parkeergarage en straatniveau parkeren 0,30 

Bewoners parkeren? 

Joke geeft aan dat bewoners hun eigen parkeerplek verhuren en zelf op een algemene plek parkeren. Verder geeft zij aan dat “grote” vergunning bijvoorbeeld voor vracht- en aanhangwagens niet ingetrokken worden (verworven-recht). 

 • Bezorging nachtverkeer
 • Verbod laadpalen in parkeergarages
 • Voorziening brandweer schade auto’s met accu (brandgevaar)
 • Laadpalen voor particuliere garages
 • Speciale plekken aanwijzen voor deelscooters (Antwerpen model)

Joy deelt mee dat de handhavingsorganisatie hierover in gesprek is met verhuurbedrijven. Het ligt in de bedoeling de scooters verspreid in de wijk op daarvoor aangewezen plekken te parkeren en alleen daar afmelden en boete/sanctiesysteem.

 1. Wat verder ter tafel komt 

Aan de Kop Keizerstraat bij de kerk is de aanvraag terrasvergunning afgewezen. Er mogen 2 tafels geplaatst worden. Volgens Hans Groeneweg zou de huidige ambtenaar “oude” collega’s hierover moeten consulteren. 3 jaar gelden is een onderzoek geweest en hierover afspraken gemaakt. Afgesproken wordt dat Hans Groeneweg namen het WOS-actie onderneemt.

 • Mededelingen

Donderdag 5 augustus ’21 om 9.30 uur is een presentatie bij het WOS van het rapport enquête onderzoek wijkplan Scheveningen Dorp.

STROOM heeft een serie walkingseminar/podcast gemaakt.

 • Rondvraag/sluiting  

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

VOLGENDE VERGADERING WOENSDAG 25 augustus 2021 om 20.00 UUR BADHUISSTRAAT 175.

            LB/28/07/2021