WOS vernieuwt!

Op dit moment werken we hard aan WOS 2.0. Een organisatie die past bij de uitdagingen van Scheveningen-Dorp, nu en in de toekomst. Daar hoort een vernieuwde website bij. Die tref je hier in het nieuwe jaar. Wil je niet wachten, maar meedenken of meedoen? Stuur dan een berichtje aan wos@scheveningendorp.nl. Dat is ook het emailadres waar je je kunt aanmelden voor de nieuwsbrief.

UITNODIGING Openbare vergadering 29 juni 2022 – 20:00 u.

Voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS 

Datum: woensdag 29 juni 2022
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

AGENDA 

  1. Opening/ vaststelling agenda
  2. Vragen aan de wijkagent/rondje door de wijk
  3. Keizerstraat Vragen met betrekking tot dit agendapunt van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nl of schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen
  4. Reacties Gemeente op de brief van het WOS inzake leegstand (zie klinker 314 / juni 2022). De gemeente is van plan de Keizerstraat aan te passen (Kop Keizerstraat/riolering). Het WOS bekijkt hoe de werkzaamheden op elkaar kunnen worden afgestemd.
  5. Verslag van de AB-vergadering gehouden op 3 mei 2022 
  6. Mededelingen
  7. Wat verder ter tafel komt 
  8. Rondvraag/Sluiting

Met vriendelijke groet, 

Jan Lautenbach, voorzitter WOS

Wijkagenda Scheveningen-Dorp

Wijkagenda Scheveningen-Dorp 2021-2024

De wijkagenda van Scheveningen-Dorp is een feit. De afgelopen maanden is de wijkagenda opgesteld samen met Wijk Overleg Scheveningen, bewoners, ondernemers, sociale partners en de gemeente. Voor de wijkagenda gaven ruim 550 bewoners hun prioriteiten aan via een vragenlijst. Op de wijkagenda staan de vier belangrijkste thema’s voor de komende vier jaar. Bij de selectie van deze thema’s is gekeken naar wat er in een wijk speelt en welke acties er gerealiseerd kunnen worden. Bekijk het resultaat hier.

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 28-7-2021


Verslag vergadering Algemeen Bestuur 

Datum: woensdag 28 juli 2021

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Badhuisstraat 175

________________________________________________________________________________       

Aanwezig:                                          12 personen (zie presentielijst)

Afwezig met kennisgeving:                  10 personen (zie presentielijst)               

Notulist:                                              Lucia Bhugwansing, Mooi Welzijn

Lees verder