Nieuw bestuur WOS benoemd

Op 22 februari heeft het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp een nieuw bestuur gekregen. De aanwezige bestuursleden stemden in met de benoeming van Robert Conrad te Pas, Bert Genuit (penningmeester), Hans Groeneweg en Jolanda Maas (voorzitter). Zij nemen het stokje over van Hans Grijzen (penningmeester), de eerder afgetreden Jan Lautenbach (voorzitter) en de algemeen bestuursleden. Doel van het nieuwe bestuur is om van het WOS weer een eigentijdse bewonersorganisatie te maken. Via moderne media wil het WOS zichtbaarder en toegankelijker worden in de wijk. Ook de website krijgt een opfrisbeurt. 

Wat het nieuwe bestuur verder gaat oppakken, bepalen de bewoners van Scheveningen-Dorp. Jolanda Maas namens het nieuwe bestuur: ‘we gaan via peilingen ophalen hoe bewoners van Scheveningen-Dorp de veiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke ordening ervaren in hun wijk. Samen met bewoners maken we dan een plan om Scheveningen-Dorp indien nodig te vergroenen, veiliger te maken en verrommeling tegen te gaan’. 

Het bestuur zoekt overigens nog een secretaris. Ook zijn vrijwilligers welkom om mee te helpen. Zo streeft het bestuur er naar meer jongeren te betrekken en met bewoners bijeenkomsten te organiseren. 

Het nieuwe bestuur wil ook via De Scheveninger met name Hans Grijzen en Jan Lautenbach evenals alle andere bestuursleden hartelijk danken voor hun jarenlange inzet om de belangen van Scheveningen Dorpers bij de gemeente en andere wijkorganisaties te behartigen! Een taak die het nieuwe bestuur ook ter harte neemt. 

Algemene Openbare Vergadering 22 februari 2023

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de algemene openbare vergadering van het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp op 22 februari 2023, zaal WOS Badhuisstraat 175 1e etage.

Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen verslag 12 december 2022
 3. Financieel overzicht 2022
 4. Verslag kascommissie
 5. Presentatie nieuw bestuur met kandidaat-bestuursleden
  Robert Conrad te Pas
  Jolanda Maas
  Bert Genuit
  Hans Groeneweg
 6. Gelegenheid tot het stellen van vragen
 7. Benoemen kandidaat-bestuursleden
 8. Rondvraag/Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

Hans Grijzen

Uitnodiging  vergadering 12 december aanvang 20.00 uu

Geachte WOS-relatie,

Hierbij doe ik u toekomen de vergaderstukken voor de openbare vergadering van het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp.

Het is de bedoeling dat wij U op deze avond de plannen presenteren voor uw nieuwe bewonersorganisatie WOS 2.0.

De aftrap hiervoor zal worden gedaan door Mendy van Veen directeur stadsdeelkantoor Scheveningen.

Bijgevoegd zijn de betreffende documenten en het verslag van 28 september.

 1. Agenda
 2. Transitiedocument WOS 2.0
 3. Notitie samenvatting WOS 2.0
 4. Vacature teksten
 5. Concept verslag 28 september 2022

U ontvangt de documenten digitaal ter voorbereiding van de bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst zijn hardcopy’s van de digitale documenten beschikbaar.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Hans Grijzen, tel. 0612151222

Met vriendelijke groet,

Wijk Overleg Scheveningen-Dorp

Hans Grijzen

WOS vernieuwt!

Op dit moment werken we hard aan WOS 2.0. Een organisatie die past bij de uitdagingen van Scheveningen-Dorp, nu en in de toekomst. Daar hoort een vernieuwde website bij. Die tref je hier in het nieuwe jaar. Wil je niet wachten, maar meedenken of meedoen? Stuur dan een berichtje aan wos@scheveningendorp.nl. Dat is ook het emailadres waar je je kunt aanmelden voor de nieuwsbrief.

UITNODIGING Openbare vergadering 29 juni 2022 – 20:00 u.

Voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS 

Datum: woensdag 29 juni 2022
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

AGENDA 

 1. Opening/ vaststelling agenda
 2. Vragen aan de wijkagent/rondje door de wijk
 3. Keizerstraat Vragen met betrekking tot dit agendapunt van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nl of schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen
 4. Reacties Gemeente op de brief van het WOS inzake leegstand (zie klinker 314 / juni 2022). De gemeente is van plan de Keizerstraat aan te passen (Kop Keizerstraat/riolering). Het WOS bekijkt hoe de werkzaamheden op elkaar kunnen worden afgestemd.
 5. Verslag van de AB-vergadering gehouden op 3 mei 2022 
 6. Mededelingen
 7. Wat verder ter tafel komt 
 8. Rondvraag/Sluiting

Met vriendelijke groet, 

Jan Lautenbach, voorzitter WOS