Oproep voor kandidaten algemeen bestuur deelgebied Keizerstraat-Oost

Aan de Bewoners van het deelgebied Keizerstraat-Oost

Scheveningen,  januari 2019

Beste bewoners,

Uw bewonersorganisatie Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) behartigt de belangen voor de bewoners, onder meer in het gebied waar u woonachtig bent. Het gaat hierbij met name om een schoon, heel en veilig Scheveningen-Dorp.

Bestuurlijk bestaat het WOS uit een Algemeen Bestuur, dat ook ieder jaar het Dagelijks Bestuur kiest.

De leden van het Algemeen Bestuur zijn afkomstig uit wat het WOS noemt de deelgebieden.

Lees verder

Verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur van het WOS in 2019

Ieder jaar houdt het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur (AB).

In 2019 hebben Karin Bakker en Jack Kroes hun 2 jaarlijkse periode er weer op zitten.  

In een aantal deelgebieden van het WOS zijn ook nog vacatures in het AB.

Per deelgebied kunnen maximaal 3 leden worden gekozen. Op onze website www.scheveningendorp.nlkunt u vinden in welk deelgebied de straat waar u woont thuishoort.

Lees verder

College (Revis) verleent omgevingsvergunning voor bouw 6-laagse hoogbouw Vuurtorenweg 35-37

Als de opstellers van de zienswijzen tegen deze geplande hoogbouw geen bezwaar indienen kan projectontwikkelaar Kondor Wessels Vastgoed over 6 weken nagenoeg beginnen met de bouwactiviteiten van het veelbesproken 6-laagse ontwerp.

Ondanks ontbrekend draagvlak bij zowel de burgers als veel raadsleden – die pleiten om de vuurtoren en kustlijn te respecteren met een iets lagere 5 laagse variant -houdt verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis voet bij stuk. Opvallend is dat hij in de stadsdeelkrant beweert er voor te zullen zorgen dat Scheveningen geen Torremolinos wordt.

Misschien kan de raad hem nog het vuur na aan de schenen leggen. Als dat niet lukt, zijn wij er gelukkig nog om Scheveningen te behoeden van dit schrikbeeld!

Namens de Commissie Tegen Hoogbouw naast de Vuurtoren

Emil Driesenaar

Zie 20181127 Omgevings Vergunning Vuurtorenweg 35-37 voor het antwoord op de zienswijze en Raadstukken Stand van zaken Vuurtorenweg 35-37 die voor 5 december geagendeerd staat.

 

WOS uit bezorgdheid om voortbestaan Ouderenadviseurs aan de gemeente

 

 

 

 

Gemeente Den Haag
Burgemeester & wethouders
Wethouder K. Parbhudayal
Gemeenteraad t.a.v. Griffie

Postbus 12600
2500 DJ  Den Haag

Den Haag, 6 november 2018

Ons kenmerk: U18.123

Betreft: Bezorgdheid om voortbestaan Ouderenadviseurs

Geachte Burgemeester en wethouders,
Geachte mevrouw Parbhudayal,

Geachte leden van de Gemeenteraad (via de Griffie)

Naar aanleiding van de verontrustende berichtgeving over een ingrijpende reorganisatie bij “Welzijn Scheveningen” als gevolg waarvan slechts 2 van de huidige 10 ouderenadviseurs actief zullen blijven spreken wij onze grote zorgen uit over de toekomst van het ouderenwerk, juist ook in het vergrijzende Stadsdeel Scheveningen. Lees verder

GasVrij Uitnodiging – Product Informatieavond thema Verwarmen en Elektrisch Koken – Vrijdag 23 november 19 u.

PRODUCT INFORMATIEAVOND OVER VERWARMEN EN ELEKTRISCH KOKEN                                      UITNODIGING                                                                                           23 november 2018

Welzijn Scheveningen, het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp betrekken graag alle bewoners, ondernemers, scholen, bibliotheek en zo voorts bij de kansen, ideeën en de mogelijkheden om Scheveningen groener, leefbaarder en gezonder te maken.

Maar hoe krijgen we Scheveningen volledig van het aardgas af en werken wij aan een duurzame toekomst?

Op vrijdagavond 23 november a.s. vanaf 19.00 uur, bent u van harte welkom op de product informatieavond over verwarmen en elektrisch koken. Lees verder