Wie zijn wij?

Het WOS
Het WOS (Stichting WijkOverleg Scheveningen-Dorp) is de bewonersorganisatie voor Scheveningen-Dorp en enkele aangrenzende wijken.
Telefoon: 070 – 35 00 034
Email: wos@scheveningendorp.nl

Dagelijks Bestuur

  • Jolanda Maas – voorzitter
  • Bert Genuit – penningmeester
  • Robert Conrad te Pas
  • Hans Groeneweg.

Voor een leefbaar Scheveningen
De bewonersorganisatie staat voor alles wat met het wonen, leven en werken in Scheveningen te maken heeft. Alle vrijwilligers en beroepskrachten binnen het WOS streven naar het verbeteren van het woon- en leefklimaat in Scheveningen-Dorp.

Overleg
Dit doel probeert het WOS te bereiken op velerlei manieren, maar vooral door middel van overleg. In diverse bijeenkomsten met bewoners, vertegenwoordigers van de gemeente, politie, wijkagenten en in samenwerking met andere organisaties binnen Scheveningen – zoals de GSBO (Gezamenlijke Scheveningse Bewonersorganisaties) – probeert het WOS het wonen in het Dorp (nog) aangenamer te maken. Als het nodig is, worden acties daarbij niet geschuwd.

Activiteiten
Al krijgen we niet altijd onze zin, veel zaken zijn de afgelopen jaren wél bereikt.
Het WOS houdt zich onder meer bezig met:
• het kritisch volgen van diverse nieuwbouwplannen en –projecten voor het Dorp;
• de verkeers- en parkeerproblematiek in het Dorp;
• een betere bereikbaarheid van Scheveningen met het openbaar vervoer;
• het initiëren en/of ondersteunen van projecten ter verbetering van de
leefomgeving in de wijk;
• zaken aangaande het wijkonderhoud in samenwerking met de Dienst Stadsbeheer;
• het – waar nodig – ondersteunen van bewonersklachten richting gemeente en
andere instanties;
• het uitgeven van de wijkkrant ‘De Klinker’;
• wat verder nodig is om het Dorp leefbaar te houden.

Samenstelling
Wie zitten er nu in het WOS? Bewoners van het Dorp, net als u!
Het werkgebied van het WOS is opgedeeld in negen deelgebieden, te weten Vuurbaakstraat e.o., Keizerstraat-Oost en -West, Badhuisstraat-Oost en -West, Kop Keizerstraat, De Zeijlplas, Seinpostduin en Renbaankwartier-West.
In alle deelgebieden worden eenmaal per twee jaar bewonersbijeenkomsten georganiseerd, waar alle bewoners uit zo’n deelgebied hun klachten, wensen, problemen en suggesties ter verbetering van het leefklimaat in hun woonomgeving kunnen uiten.
Tevens worden dan maximaal drie vertegenwoordigers gekozen of herkozen om zitting te nemen in het Algemeen Bestuur (AB) van het WOS.

Ook u bent van harte welkom op de maandelijkse openbare vergaderingen van het AB. Daar komen immers mensen uit de hele wijk bij elkaar om te vertellen wat er gaande is in de deelgebieden en elkaar te ondersteunen bij diverse plannen. Het AB vergadert op de laatste woensdag van de maand, aanvang 20.00 uur. De eerstvolgende datum van de vergadering kunt u op de Nieuws-pagina vinden.

Ook u kunt op deze manier meedenken en meepraten over de dingen die in en voor ons Dorp van belang zijn.

WOS Statuten
Klik op deze link voor de WOS statuten.

Kom eens langs!
Uw bewonersorganisatie kan natuurlijk weinig doen zonder de medewerking van zoveel mogelijk vrijwillige deelnemers aan vergaderingen en activiteiten. In De Klinker worden alle bijeenkomsten tijdig aangekondigd.

Wilt u meer weten over het WOS, de werkwijze of over zaken die in de toekomst kunnen gaan spelen of wilt u meepraten, neem dan contact met ons op.